BUSINESS DESIGN

Det talas en hel del om behovet av flexibla organisationer, men ganska lite om vikten av att förstå hur det nödvändiga förändringsarbetet kommer att påverka verksamheten. Vad händer egentligen när en ny tjänst lanseras eller när marknaden breddas? Hur påverkar det företagets arbetssätt och informationshantering? Vilket stöd kommer förändringen att kräva i form av nya rutiner och IT-system?

På Forefront Consulting Group hjälper vi våra kunder att genomföra de rätta förändringarna, på rätt sätt. Vårt arbete börjar i förståelsen av hur verksamheten fungerar idag och av de mål som finns. Med utgångspunkt i en gemensam bild av förutsättningarna kan vi sedan föreslå och skapa de strukturer som förändringen kräver. Oavsett om det rör sig om organisationsförändringar, ledarutveckling, verksamhetsarkitektur eller utveckling av IT-system.

APPLICATION & TECHNOLOGY

Det är vanligt att den största delen av IT-budgeten går åt till underhåll, och inte till efterlängtade nyinvesteringar. Men om systemen utvecklades på rätt sätt skulle det kunna vara tvärtom. Att bygga för framtiden handlar därför om att se såväl helheten i hur systemen samverkar, som detaljerna i det enskilda systemet och hur dessa stödjer verksamhetens behov. 

Forefront Consulting erbjuder systemutvecklingskompetens inom de plattformar som tillhandahålls av Microsoft, EPiServer, Oracle och SAP. Med vår kompetens inom Digital Transformation och UX skapar vi flexibla och användarvänliga system som kan anpassas efter förändrade behov. När projektet lämpar sig för offshoreutveckling kan vi, genom vårt koncept Frontshore, erbjuda kostnadseffektiva lösningar där delar av insatsen förläggs till Kina under ledning av erfarna projektledare på våra kontor i Sverige. Alldeles oavsett om utvecklingen sköts här eller där, arbetar vi med samma höga kvalitetskrav och samma närhet till kunden.

IT STRATEGY & ARCHITECTURE

Dagens IT-ledning behöver både kunna möta förändringar i omvärlden och de krav som den egna verksamheten ställer. Kanske är det därför som flexibilitet blivit ett honnörsord? Trots detta slutar ofta välformulerade strategier som verkningslösa dokument. Det här beror inte sällan på brister i förståelsen kring hur verksamhet och IT kan samspela på bästa sätt.

Forefront Consulting Group klargör kopplingarna mellan verksamhet och system, och ser till att samtliga intressenter förstår det värde IT skapar. Med denna samsyn som utgångspunkt kan vi sedan utforma IT-strategier som tydliggör verksamhetens mål och talar om hur dessa ska nås med hjälp av ändamålsenliga system.

BUSINESS TRANSFORMATION

Ett lyckat förändringsarbete handlar inte bara om att nå ett mål. Det man strävar efter är ofta en bestående effekt eller nytta. Och det säger sig självt att vägen hit blir enklare om ledningen har den erfarenhet som krävs för att kunna stödja projektet på rätt sätt.

På Forefront Consulting Group kan vi axla ett totalansvar för organisationsutveckling och förändringsprojekt inom IT. Från projektmål till realisering. Vi väger samman de strategiska planerna med verksamhetens förutsättningar och skapar de strukturer som krävs för att målen ska nås. Vi erbjuder också det stöd som kunden behöver för att kunna genomföra förändringen på egen hand. Många kunder anlitar oss dessutom för dagsfärsk kompetens kring metoder och verktyg inom området förändringsledning.

EDUCATION & RESEARCH

Ett genomgripande förändringsarbete är ofta utmanande, men när allt väl är klart brukar en fantastisk känsla infinna sig. Med rätt kompetens blir processen smidigare. Forefront Consulting Group erbjuder utbildningar där kunder, kollegor och samarbetspartners kan ta del av de teorier och modeller som behövs för att identifiera verksamhetens behov och leda förändringsarbetet. Utbildningarna baseras på deltagarnas förutsättningar, vår egen expertis samt goda exempel och nya idéer hämtade ur vår omvärld.

Analytics

Det ökande informationsflödet, både inom och utanför företag och organisationer, kombinerat med tillgången av starka analysverktyg, öppnar för nya möjligheter. Det handlar om att testa nya idéer, utmana gamla affärsprocesser och driva innovation. Att förvandla data till insikt för att hitta nya perspektiv. Företag som förstår och förmår att arbeta med detta på ett effektivt och kontinuerligt sätt kommer vara de som ligger i framkant. 

På Forefront Consulting Group kombinerar vi ett brett verksamhetskunnande och djup teknisk kompetens med stark analytisk förmåga. Detta gör att vi kan stötta våra kunder under hela resan från en första idé till analys, genomförande och operationalisering. Vårt motto är att tänka stort men börja litet – varje resa börjar med ett första steg. Hos oss heter det INSIKTSANALYS, när vi tar reda på något nytt om er verksamhet som stöttar era långsiktiga mål och inriktning. Vi bygger ett Business case inför nästa steg, AVSIKT, som handlar om prediktiv analys, att förutse vad som kommer att hända och att vidta åtgärder så att det bästa möjliga händer. Det sista steget kallar vi AVTRYCK och då handlar det om att operationalisera, att se till att bli en lärande organisation som kontinuerligt förbättrar sina analysprocesser och använder resultatet i den dagliga verksamheten.

DIGITAL TRANSFORMATION

Den digitala evolutionen som just nu sker inom affärsvärlden kommer att förändra marknaden för alltid. Nya aktörer kommer att slå ut gamla. De gamla aktörerna som klarar av att förändra sig kommer att slå ut sina konkurrenter.

På Forefront Consulting Group kan vi analysera dina kunder digitala närvaro och prediktera deras affärsvärde. Vi kan följa din kund genom kundresan och låta information om kundens upplevelse flöda genom ditt systemlandskap. Vi skapar förutsättningar och underlag för strategiska beslut och hjälper din företagsledning att navigera rätt i det digitala landskapet. Vi kallar det Digital Transformation.